Zarejestruj się jako lokator Zaloguj się jako właściciel Zaloguj się jako firma

Ochrona danych osobowych

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych ujawnianych przez odwiedzających stronę internetową www.flatio.com i jej różne zlokalizowane wersje. Chronimy Państwa dane osobowe zgodnie z czeską ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych) oraz z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (znanym jako "GDPR"). Celem niniejszego dokumentu jest zapoznanie Państwa jako osób, których dane dotyczą, z przysługującymi Państwu prawami oraz poinformowanie o sposobach postępowania z Państwa danymi osobowymi.

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Flatio, s.r.o., nr ID 03888703, z siedzibą przy Dominikánské náměstí 187/5, Brno-město, 602 00 Brno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie w dziale C, nr akt 87221 ("Administrator danych")
E-mail: [email protected]
Numer telefonu: +48 22 263 91 94

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy i jak je uzyskujemy?

Będziemy przetwarzać dane, które sam nam przekazałeś (tj. w szczególności wypełniając dane na swoim koncie użytkownika lub w innych formularzach na naszej stronie internetowej; w wyjątkowych przypadkach mogłeś przekazać dane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji). Dane te przechowujemy i przetwarzamy w formie elektronicznej. Jeżeli prawo wymaga, abyśmy najpierw uzyskali Państwa zgodę przed przetwarzaniem określonych danych osobowych w określonym celu, będziemy przetwarzać Państwa dane w danym celu wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Ujawniasz nam swoje dane na zasadzie całkowitej dobrowolności, z zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych usług z zakresu house-huntingu, dopóki nie przekażesz nam swoich danych osobowych. Odpowiednie wymagane pola w naszych formularzach internetowych są oznaczone gwiazdką (*), a system nie pozwoli Ci przesłać tych formularzy, jeśli te pola nie zostaną wypełnione.

Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres stałego zamieszkania, adres korespondencyjny, narodowość, cel pobytu, datę urodzenia, płeć, informacje podane przez Ciebie w Twoim profilu (tj, zdjęcie oraz sekcje "O mnie", "Zatrudnienie/studia", "Hobby i zainteresowania", "Kto będzie ze mną mieszkał" oraz "Dlaczego szukam mieszkania"), numer paszportu lub dowodu osobistego, kserokopia dokumentu tożsamości, numer wizy, pliki cookies, informacje o przeglądanych przez Ciebie ofertach Flatio® oraz informacje o zamówionych i opłaconych leasingach.

Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy

Aby móc dokonać wszystkich niezbędnych ustaleń w związku z umową najmu, w tym związanej z nią komunikacji i korespondencji, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres stałego zamieszkania, narodowość, płeć. Przetwarzanie danych w tym konkretnym celu będzie trwało tak długo, jak długo istnieje umowa najmu; po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu będziemy nadal przechowywać niektóre dane, aby wypełnić nasze obowiązki prawne lub na podstawie uzasadnionego interesu.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu z naszej strony lub stron trzecich

'Uzasadniony interes' obejmuje szereg potencjalnych sytuacji; w szczególności dotyczy to ochrony i uzasadnienia naszych praw i roszczeń prawnych wynikających z umów, w których zawarliśmy z Państwem, lub w odniesieniu do poniesionej przez nas szkody. W tych celach przetwarzamy dane osobowe zawarte w umowach, porozumieniach, wzajemnej korespondencji przez okres 10 lat od momentu zakończenia naszego stosunku umownego (lub w którym ostatni raz kontaktowaliśmy się ze sobą, w przypadku braku zawarcia umowy). Wysyłanie wiadomości handlowych do klientów jest również prawnie uzasadnionym interesem; w tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje pobrane z Twojego profilu ("O mnie", "Zatrudnienie/studia", "Hobby i zainteresowania", "Kto będzie ze mną mieszkał" i "Dlaczego szukam mieszkania") oraz informacje o ofertach Flatio®, które odwiedziłeś.

Przetwarzanie danych osobowych do celów zgodności

Zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie księgowości, prawa podatkowego i ewidencji, musimy przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny (IČ), NIP (DIČ) oraz informacje o zakupionych usługach (tj. informacje zawarte w fakturach). Okres, przez który takie dane będą przetwarzane, wynika bezpośrednio z odpowiednich przepisów i regulacji, które wymagają od nas zaangażowania w przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody

Jeśli nie jesteś obecnie naszym klientem, przedstawimy Ci ofertę naszych usług lub inną komunikację tylko wtedy, gdy udzielisz nam na to zgody. Tylko za Państwa zgodą przetwarzamy (i publikujemy, w celu promocji naszych usług) informacje zapisane w Państwa referencjach (lub informacje mówione w przypadku referencji wideo), fotografie lub filmy. O ile w odpowiednim powiadomieniu o zgodzie nie określono wyraźnie inaczej, wyrażają Państwo zgodę na okres 10 lat. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. Jeżeli jednak przetwarzaliśmy określone dane osobowe na innych podstawach prawnych, wówczas będziemy nadal przetwarzać takie dane w danym celu nawet po wycofaniu przez Państwa zgody, ponieważ przetwarzanie danych w tych celach nie jest uzależnione od Państwa zgody.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

W celu wypełnienia naszych obowiązków umownych i ustawowych korzystamy w pewnym zakresie z pomocy osób trzecich, zwanych "przetwarzającymi dane". Należą do nich w szczególności dostawcy urządzeń do przechowywania danych i aplikacji. Z tymi stronami trzecimi zawarliśmy umowy o przetwarzaniu danych, aby zapewnić pełną zgodność ze wszystkimi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Ujawnimy również Państwa dane osobowe właściwym organom administracyjnym i regulacyjnym, jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa.

Informacja o Państwa dalszych prawach w zakresie ochrony danych

  1. Prawo dostępu - Masz prawo do uzyskania informacji, czy i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
  2. Prawo do sprostowania - niezwłocznie sprostujemy niedokładne dane lub uzupełnimy niekompletne dane.
  3. Prawo do bycia zapomnianym - Masz prawo (z zastrzeżeniem odpowiedniego przepisu ustawy lub na mocy art. 17 GDPR) zażądać, abyśmy bezzwłocznie usunęli Twoje dane osobowe.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania - Na podstawie art. 18 GDPR, mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  5. Prawo do przenoszenia danych - Na podstawie art. 20 GDPR, mają Państwo prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, aby przekazać je innemu administratorowi danych lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, abyśmy bezpośrednio zmigrowali Państwa dane do nowego administratora danych.
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - Jeżeli powołaliśmy się na przeważający uzasadniony interes nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami, masz prawo do wniesienia sprzeciwu.
  7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, czyli w naszym przypadku do czeskiego Urzędu Ochrony Danych - Úřad na ochranu osobních údajů (więcej informacji na stronie www.uoou.cz/en ), jeśli uważasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych zostały naruszone.

Brzmienie obowiązujące od 25 maja 2018 r.